Powered by WebGozar

poorya: سکس با دخترهمسایه

Friday, March 11, 2005

سکس با دخترهمسایه

سکس با دخترهمسایه
راستش ما يه همسايه داشتيم که دو تا دختر داشتن با يه پسر که اين دخترا يکيشون ۲۸ ساله و يکی ديگه شون ۲۳ ساله ومن هميشه تو کف اون دختر بزرگه بودم و هميشه تو عالم مستی به يادش جلق می زدم گذشت تا اينکه اين دختر بزرگه ( ژاله ) نامزد کرد و ما ديگه خيلی کم می ديديمش و من هميشه افسوس می خوردم که چرا هيچ کاری نکردم و اين داستانها ! از خصوصيات اين دختره براتون بگم که قدی حدود ۱۷۰ داشت با هيکلی تو پر و سينه های بزرگ که وقتی با لباس تنگاش اونو يواشکی ديد می زدم منو ديوانه می کرد و از خصوصيات رفتاريش هم بگم که چادری بود و خيلی محجبه بازی در می ياورد ! بعد از گذشت ۶ ماه از عقدشون نامزد اين دختره تصادف می کنه و می ميره و تا دو ماه بعد از اين ماجرا من ديگه بی خيال اين قضيه شده بودم و می گفتم ديگه هيچ کاری نميشه کرد تا اينکه يه روز که از خونمون بيرون اومدم و منتظر تاکسی بودم که ديدم اون هم اومد کنارم و منتظر تاکسی موند تا يه تاکسی اومد کنارمون ايستاد و از شانس من دوتا مرد جلو نشسته بودن و يه پيرزن چاق که نصف صندلی پشت رو اشغال کرده بود رو صندلی پشت نشسته بود و من و ژاله ( از اين به بعد با اسم غير واقعی ژاله ) رو صندلی پشت نشستيم و نشستنمان طوری بود که از مچ پاها تا بازوهامون جفت هم بودن و من تو يه عالم ديگه بودم و اين تاکسی هم تو اون ترافيک هی ترمز می زد و حس ما رو جالبتر می کرد تو ماشين همينطور مشغول صحبت بوديم و من هی خودم رو بيشتر به اون جفت می کردم به طوری که ديگه کيرم شق شق شده بود و ديگه داشت شورت وشلوارم رو پاره می کرد و اون هم هی زير چشمی يه نگاه به شلوار باد کرده ما می کرد و يه لبخند مشتی میزد و ما هم افه معرفت اومديم کرايه رو حساب کنيم که ديدم دست من رو گرفت و گذاشت رو پاش و گفت نه اينکار رو نکن و من هم چون نمی خواستم دستم از روی پاش تکون بخوره ديگه بی خيال حساب کردن کرايه شديم تا اينکه رسيديم به مقصدمون ، بعد از پياده شدن از ماشين موقع خداحافظی به من گفت از ديدنت خيلی خوشحال شدم و به ما سر بزن ! ما با اين شق دردمون بعد از رسيدن به کارامون اومديم خونه و يه جق مشتی زديم و هميشه تو کفش بوديم تا اينکه يه روز اينها يه سيستم می خرن و ما رو هم می برن براشون بازی و چند تا نرم افزار درست کنيم و ما هم رفتيم و کارشون رو راه انداختيم و موقع برگشت به خونه ژاله گفت بايد بيای کار با کامپيوتر رو به من ياد بدی و من هم گفتم هر وقت خواستی زنگ بزن ميام ۳ روز بعد ديدم زنگ زد و گفت من تنهام ، ميای يادم بدی و من هم گفتم چشم و برقی لباس پوشيدم و ( قبلش از تو وسايل داداشم يه کاندوم گرفتم و به کيرم پماد ليدوکائين هم زدم تا اگه به ما پا داد زود پنچر نشيم ) زود رفتم در خونشون اون هم در رو باز کرد و من رفتم تو ! تنش هم يه دامن بلند و يه پيراهن معمولی و با روسری بود بعد از رفتن به سراغ کامپيوتر گفت من امروز يک کارت اينترنت گرفتم و چون بلد نيستم از تو خواهش کردم بيای و رفت کارت آورد من هم مشغول ساختن یه Connecttion شدم و ژاله رفت شربت بياره و من تو همين اوضاع تو اين فکر بودم که برنامه رو چجوری رديف کنم که چيزی نصيبمون بشه که ژاله اومد و يه صندلی آورد و نشست کنارم و گفت تمومش کردی یا نه هنوز ؟!منم بعد از ردیف شدن همه چی وارد اينترنت شدم و بهش گفتم دوست داری تو چه سايت هايی بريم و گفت نمی دونم منم بهش گفتم در چه زمينه ای باشه علمی ورزشی سياسی جوک سکسی و اين برنامه ها و ژاله گفت چه سايتهايی به نظرت خوبن و من باز هم پرسيدم در چه زمينه ای و اون گفت سکسی ( من تو دلم گفتم ديگه رديفه ) و رفتم تو سکاف و گفتم اين سايت خيلی با حاله و من هميشه داستاناشم می خونم و گفت يکی از داستاناش رو بزار و من هم يه داستان براش گذاشتم و اون همونطور که مشغول خوندن داستان بود يه نگاهی هم به کير صاحب مرده ما هم می انداخت و يک دفعه دستش رو گذاشت رو کيرم و پرسيد دلت می خواد اين داستان برای ما هم اتفاق بيفته من هم گفتم چرا نه و هميشه منتظر اين لحظه بودم ، ژاله گفت پس صبر کن من الان ميام و من هم رفتم رو تختش نشستم و ميگفتم چجوری و از کجاش شروع کنم که ديدم بايه شورت وکرست سفيد در اتاق رو باز کرد و اومد توی اتاق وای داشتم ديوانه می شدم تا چند لحظه اصلا مات و مبهوت بودم که گفت مگه نمی خوای شروع کنی و من هم با يک صدای لرزان گفتم چرا و بلند شدم رفتم پهلوش و دو تا دست رو از زير بغلش بردم ولی اون دستم رو رد کرد وگفت لباسات رو در بيار و من هم سريع شلوار و تی شرتم رو در آوردم و با يه شورت رفتم پهلوش وقتی کير باد کردم رو ديد گفت چه شود ! من به پشت سرش رفتم و مشغول نوازش مواهای سرش شدم واز پشت بهش جفت جفت شدم بطوری که کيرم رو بين خط سوراخ عقبش می مالوندم و اون سرش رو برگردوند و من لبام رو بردم به سمت لباش و اون لبهای که برای من مثل قند بودن رو شروع کردم به خوردن و من لب پايينش رو می خوردم واون لب بالای من رو من رفتم سراغ گردنش و شروع کردم به بوسيدن وليسيدن گردنش ديدم آتيشش خيلی تنده هنوز هيچی نشده رفت سراغ کيرم و آخو اوخش در اومد ومن هم رفتم پشتش و کرستش رو باز کردم و سينه هاش رو آزاد کردم عجب چيزی بودن سفيد مثل برف وبا نوکهای قهوهای روشن و من مشغول خوردن سينش شدم و هر وقت يکی از سينه هاش تو دهنم بود با دست ديگم نوک سينش رو فشار می دادم نوک سينه هاش به اندازه يک بند انگشت متورم شده بودند و اون گفت تحملم ديگه نموم شده و بزار تو ديگه ( هم من از کس ليسی بدم ميومد و هم اون از ساک زدن ) گفتم بشين رو تخت و دراز بکش و شورتش رو در آوردم و با يه کس خوشگل و بدون حتی يه خال رو به رو شدم ، کسش خيس خيس بود سريع شرت خودم رو هم در آوردم وبهش گفتم خشک که نميشه گذاشت تو ! گفت صبر کن و از ميز کنار تخت يه کرم نيوا آورد و مالوند به کيرم و گفت بزار تو ديگه ! من هم ازش پرسیدم که تو کدوم سوراخش بزارم ؟! ( آخه هنوز عروسی نکرده بودن و بعد از فوت نامزدش نصف مهريه اش رو گرفته بود ) کيرم رو بردم سمت کسش و ديدم هيچ عکس العملی نشون نداد و من (تازه به ياد کاندوم افتادم ) و يکدفعه بلند شدم و رفتم سراغ شلوارم و گفتم اصل کاری رو فراموش کردم و کاندوم رو از جيب پشت شلوارم در آوردم و گفتم بکش روش و اون هم گفت بدون کاندوم ! ما هم گفتيم خطريه ها ! گفت اشکالی نداره مواظب باش ! کاندوم رو پرت کردم يه گوشه و دو تا پاش رو رو با دستام بلند کردم گذاشتم رو شونه هام و کيرم رو با يه فشار کوچک کردم تو کسش و يواش يواش فشار می دادم تا کيرم خوب بره تو کسش که يک دفعه اختيار از دستم خارج شد و محکم فشار دادم ديدم جيغ کشيد و گفت يواش کسش تنگ تنگ و داغ داغ بود داشتم ديوانه می شدم همينطور يواش يواش عقب جلو ميکردم و وقتی ديدم ديگه راحته ، رفت و برگشتم رو تندتر کردم و همينطور تلمبه می زدم و اون با صدای آخو اوخش حشر من رو بيشتر می کرد تا اينکه ديدم آخ و اوهش خيلی زياد شد و من سرعتم رو کمتر کردم که گفت تندتر تا ته بگا و من سرعتم را خيلی تند کردم و ديدم يه دفعه بدن خودش رو با چند تکون شل کرد و من متوجه شدم به ارگاسم رسيده ولی من هنوز آبم نيومده بود گفتم می تونم بزارم تو کونت گفت نه گفتم چرا گفت نه ديگه ومن هم بی خيال شدم و به گاييدن کسش با شدت بيشتری ادامه دادم تا احساس کردم آبم داره مياد و سريع کيرم رو از کسش کشيدم بيرون و تمام آبم رو رو سينه هاش خالی کردم و خودم رو انداختم تو بغلش و گفتم ازت متشکرم ، اونم گفت همچنين ! اين اولين و آخرين باری بود که ژاله رو گاييدم چون دو هفته بعد با خانواده اش به محل ديگری اسباب کشی کردند

2 Comments:

Blogger waltermartin7646 said...

='Brand New News Fr0m The Timber Industry!!'=

========Latest Profile==========
Energy & Asset Technology, Inc. (EGTY)
Current Price $0.15
================================

Recognize this undiscovered gem which is poised to jump!!

Please read the following Announcement in its Entierty and
Consider the Possibilities�
Watch this One to Trad,e!

Because, EGTY has secured the global rights to market
genetically enhanced fast growing, hard-wood trees!

EGTY trading volume is beginning to surge with landslide Announcement.
The value of this Stoc,k appears poised for growth! This one will not
remain on the ground floor for long.

KEEP READING!!!!!!!!!!!!!!!

===============
"BREAKING NEWS"
===============

-Energy and Asset Technology, Inc. (EGTY) owns a global license to market
the genetically enhanced Global Cedar growth trees, with plans to
REVOLUTIONIZE the forest-timber industry.

These newly enhanced Globa| Cedar trees require only 9-12 years of growth
before they can be harvested for lumber, whereas worldwide growth time for
lumber is 30-50 years.

Other than growing at an astonishing rate, the Global Cedar has a number
of other benefits. Its natural elements make it resistant to termites, and
the lack of oils and sap found in the wood make it resistant to forest fire,
ensuring higher returns on investments.
T
he wood is very lightweight and strong, lighter than Poplar and over twice
as strong as Balsa, which makes it great for construction. It also has
the unique ability to regrow itself from the stump, minimizing the land and
time to replant and develop new root systems.

Based on current resources and agreements, EGTY projects revenues of $140
Million with an approximate profit margin of 40% for each 9-year cycle. With
anticipated growth, EGTY is expected to challenge Deltic Timber Corp. during
its initial 9-year cycle.

Deltic Timber Corp. currently trades at over $38.00 a share with about $153
Million in revenues. As the reputation and demand for the Global Cedar tree
continues to grow around the world EGTY believes additional multi-million
dollar agreements will be forthcoming. The Global Cedar nursery has produced
about 100,000 infant plants and is developing a production growth target of
250,000 infant plants per month.

Energy and Asset Technology is currently in negotiations with land and business
owners in New Zealand, Greece and Malaysia regarding the purchase of their popular
and profitable fast growing infant tree plants. Inquiries from the governments of
Brazil and Ecuador are also being evaluated.

Conclusion:

The examples above show the Awesome, Earning Potential of little
known Companies That Explode onto Investor�s Radar Screens.
This s-t0ck will not be a Secret for long. Then You May Feel the Desire to Act Right
Now! And Please Watch This One Trade!!


GO EGTY!


All statements made are our express opinion only and should be treated as such.
We may own, take position and sell any securities mentioned at any time. Any
statements that express or involve discussions with respect to predictions,
goals, expectations, beliefs, plans, projections, object'ives, assumptions or
future events or perfo'rmance are not
statements of historical fact and may be
"forward,|ooking statements." forward,|ooking statements are based on expectations,
estimates and projections at the time the statements are made that involve a number
of risks and uncertainties which could cause actual results or events to differ
materially from those presently anticipated. This newsletter was paid $3,000 from
third party (IR Marketing). Forward,|ooking statements in this action may be identified
through the use of words such as: "pr0jects", "f0resee", "expects". in compliance with
Se'ction 17. {b), we disclose the holding of EGTY shares prior to the publication of
this report. Be aware of an inherent conflict of interest resulting from such holdings
due to our intent to profit from the liquidation of these shares. Shar,es may be sold
at any time, even after positive statements have been made regarding the above company.
Since we own shares, there is an inherent conflict of interest in our statements and
opinions. Readers of this publication are cautioned not
to place undue reliance on
forward,|ooking statements, which are based on certain assumptions and expectations
involving various risks and uncertainties that could cause results to differ materially
from those set forth in the forward- looking statements. This is not solicitation to
buy or sell st-0cks, this text is or informational purpose only and you should seek
professional advice from registered financial advisor before you do anything related
with buying or selling st0ck-s, penny st'0cks are very high risk and you can lose your
entire inves,tment.

3:06 AM  
Blogger pg5jdv06bqjp said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

11:21 AM  

Post a Comment

<< Home